Algemene Voorwaarden

Welkom op zonnepanelenreviewsbelgie.com (de “Website”). Lees deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u deze Website gebruikt. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Website.

Aanvaarding van de Voorwaarden
Door gebruik te maken van deze Website verklaart u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling uit deze Voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken.

Gebruik van de Website
2.1 Toegang tot de Website
Wij streven ernaar om de toegang tot deze Website op elk moment beschikbaar te stellen. We kunnen echter niet garanderen dat de Website te allen tijde ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn. We behouden ons het recht voor om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

2.2 Gebruiksbeperkingen
U stemt ermee in om de Website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, de werking van de Website verstoort of schade toebrengt aan de Website, Ons bedrijf of derden. U stemt er specifiek mee in om geen inhoud te plaatsen, te uploaden, te verspreiden of op andere wijze beschikbaar te stellen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend of anderszins aanstootgevend is.

Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Eigendom van inhoud
Alle inhoud op deze Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, audio, video, software en ander materiaal, is eigendom van Ons of onze licentiegevers en is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.
3.2 Beperkte licentie
Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de inhoud van deze Website te bekijken, te downloaden en af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten intact houdt.

Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking
4.1 Disclaimer van garanties
De inhoud van deze Website wordt verstrekt “zoals deze is” en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Wij geven geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, geschiktheid of betrouwbaarheid van de inhoud.
4.2 Aansprakelijkheidsbeperking
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website of de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, verlies van winst of bedrijfsonderbreking.

Wijzigingen van de Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Door deze Website te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen van de Voorwaarden, geeft u aan akkoord te gaan met de herziene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van een geschil met betrekking tot deze Voorwaarden of het gebruik van deze Website, stemmen de partijen ermee in om te streven naar een minnelijke schikking. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Laatst bijgewerkt: Juli 2023